Licencja na wykonywanie transportu drogowegoLicencja na wykonywanie transportu drogowego jest konieczna w każdym przedsiębiorstwie, posiadającym firmowe samochody wykorzystywane do celów zarobkowych. Jej uzyskanie wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymagań.

Licencja na transport drogowy wydawana jest na okres od 2 do 50 lat. Czas jej trwania określa wnioskujący. Wniosek przedsiębiorca musi złożyć do starosty powiatu, na terenie którego znajduje się siedziba przedsiębiorcy. Nie uzyska licencji ktoś, wobec kogo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, ktoś kogo skazano za umyśle przestępstwo karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska, warunkom płacy i pracy. Istotnym warunkiem koniecznym do jej uzyskania jest tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami, którymi transport drogowy ma być wykonywany. Pojazdy te muszą spełniać wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym. Kolejnym wymogiem jest konieczność posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych przez co najmniej jedną osobę zarządzającą przedsiębiorstwem. Kierowca zatrudniony przez firmę, wykonujący w jego imieniu przewozy, nie może posiadać prawomocnego wyroku za umyślnie spowodowane przestępstwa przeciw środowisku, wiarygodności dokumentów, bezpieczeństwu w komunikacji czy mieniu. Drobiazgiem jest konieczność posiadania przez kierowców koniecznych uprawnień, takich jak prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Sytuacja finansowa przedsiębiorcy

Nie bez znaczenia jest sytuacja finansowa przedsiębiorcy. Starając się o licencję trzeba udowodnić swoją sytuację finansową, pozwalającą na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Można ją określić dwojako: przez dostępne środki finansowe lub majątek. Kwoty podawane są w euro, przelicza się je stosując średni kurs euro, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym dokonywana jest ocena sytuacji finansowej wnioskodawcy( np. wnioskodawca oceniany jest w 2015 roku, więc pod uwagę będzie brany kurs euro z 31 grudnia 2014 roku), ogłaszana przez Narodowy Bank Polski.

 • 9.000 euro na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego
 • 5.000 euro na każdy następny
 • 50.000 euro – przy wykonywaniu transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Potwierdzeniem posiadanej odpowiedniej sytuacji finansowej są:

 • Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym
 • Gwarancje bankowe z określonym terminem ważności
 • Obligacje i papiery wartościowe
 • Bezterminowe weksle wystawione na rzecz przewoźnika przez osobę trzecią
 • Prawo własności do rzeczy ruchomych (np. samochody) wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego
 • Prawo własności do nieruchomości wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego
 • Akty własności (notarialne) dotyczące nieruchomości
 • Aktywa potwierdzone polisą ubezpieczeniową

Wyłączenia od ubiegania się o licencję

Od obowiązku ubiegania się o licencję zwolnienia są posiadacze pojazdów:

 • Przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w niezarobkowym przewozie drogowym osób
 • O dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym
 • Pojazdy ratownictwa medycznego oraz usług transportu sanitarnego

Co to jest niezarobkowy przewóz drogowy?

Jest to każdy przejazd po drogach publicznych wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający równocześnie określone warunki: samochód musi być własnością przedsiębiorcy, udokumentowaną tytułem prawnym, auto musi prowadzić przedsiębiorca osobiście lub osoba przez niego zatrudniona, a rzeczy przewożone są lub były własnością przedsiębiorcy (przez niego kupione, sprzedane, wynajęte, wydzierżawione, wydobyte, wyprodukowane, naprawione), ewentualnie przedsiębiorca przewozi rzeczy lub osoby do lub z przedsiębiorstwa na własne potrzeby ( np. pracowników). Przedsiębiorca może również przewozić pracowników i ich rodziny, z wykluczeniem przewozu osób przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie usług turystycznych.

 

Źródło: Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych „Dolny Śląsk”

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 ze zm.)


Autorem artykułu jest Pomoc Drogowa MMM Service z Poznania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here